Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

200/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a KÖVÁL Zrt számára megállapított bérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 196/2009. (X.29.) számú határozat 1./ pontjában rögzített KÖVÁL Zrt által - a települési vízművagyon működtetésének átengedéséért - fizetendő bérleti díj összegét 2011. január 1-i hatállyal havonta 71.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

2.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a KÖVÁL Zrt. által fizetendő bérleti díj 2012. évre érvényes összegének megállapítására a Képviselő-testület 2011. októberi ülésén tegyen javaslatot.

 

3.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatói szerződés módosítását a határozatban foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő: 2010. november 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző