Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     200/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Szemők Balázs tér jelenlegi beavatkozásaihoz kapcsolódó beruházási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Szemők Balázs tér kialakításának önerős befejezéséhez szükséges 4.007.731,- Ft beruházási előirányzat felhasználásával egyetért.

2.      A Képviselő-testület e Rákóczi úti járda- és parkoló-építés első ütemének megkezdésével egyetért.

3.      A Képviselő-testület a Szemők Balázs térhez kapcsolódó területen a Petőfi utcai parkolók kialakításához szükséges 1.010.528,- Ft beruházási előirányzat felhasználásával egyetért.

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontokban rögzített, a beruházási előirányzat terhére megvalósítandó beruházásokhoz a szükséges közbeszerzési eljárásokat készítse elő.

 

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző