Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

200/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére a tanyagondnoki busz beszerzéséhez az általános forgalmi adóként jelentkező kiadás fedezetét egyszeri egyösszegű támogatásként biztosítja a 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként a gazdasági társaság telephelyének biztosítása céljából tervezett kiadási előirányzat terhére.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott támogatás utalásáról a gépjárműbeszerzés időpontjáig gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző