Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

201/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta köztemető üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 30./ pontjában meghatározott temetőfenntartási hozzájárulás összegének emelésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A képviselő-testület a 2008. október 1-én Mészáros Terézia vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgálati szerződés 30./ pontjában rögzítettek alapján a vállalkozó által 2011. évre fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás összegét – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel – 39.500.- forintban határozza meg.

2.      A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kegyeleti közszolgálati szerződés módosítását a határozat 1. pontjában foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2010. november 30.

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző