Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     201/2012. (X. 9.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a járási ügysegéd igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2013. január 1. napjától járási hatáskörbe kerülő ügyek helyben történő intézése érdekében az alakuló járási hivatal alkalmazásában lévő ügysegéd gombai ügyfélfogadásának megszervezését tartja indokoltnak.

 

2.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a járási ügysegéd Gomba Község Polgármesteri Hivatalában történő ügyfélfogadásának megtartása érdekében a szükséges infrastruktúra térítésmentes biztosítására vonatkozó megállapodást Pest Megye Kormányhivatal kormánybiztosával aláírja.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a járási biztost haladéktalanul tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző