Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

201/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényházban elvégzett utólagos munkálatok körül fedezetbiztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a rendezvényházban elvégzett utólagos gépészeti és burkolási munkálatokra az általános tartalék terhére 1.330.000 Ft fedezetet biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző