Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 201/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által a 2014/2015-ös tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2015/2016-os tanév előkészítéséről benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület megvitatta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által benyújtott tájékoztatást és azt tudomásul vette.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját és a Gombai Református Egyházközség Presbitériumát tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző