Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

    202/2009. /X.29./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarékbank Zrt. óvadékként történő zárolással megköthető betétszerződésre előkészített tervezetét tartalmazó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Gomba Községi Beruházó Víziközmű Társulat jogutódjaként - a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel kötött lakáselőtakarékossági szerződések keretében teljesített és a Társulat tagjai által engedményezési nyilatkozattal Gomba Község Önkormányzatára engedményezett  összeget óvadéki zárolással nem helyezi betétbe.

2.      A Képviselő-testület, élve a 2001. augusztus 22-én kelt, BH 593011901000 hiteliktatószámú kölcsönszerződés 13. pontjában rögzített lehetőséggel,  a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel kötött lakáselőtakarékossági szerződések keretében teljesített és a Társulat tagjai által engedményezési nyilatkozattal Gomba Község Önkormányzatára engedményezett  összeget a továbbengedményes Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (továbbiakban: Takarékbank) felé a víziközmű beruházási hitel előtörlesztésére fordítja mindaddig, amíg a felvett kölcsön összegének maradéktalan visszafizetése meg nem történik.

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előtörlesztésről a Takarékbankot az ülést követő napon, majd ezt követően a Fundamenta Lakáskassza Zrt átutalását tartalmazó egyenlegértesítő megérkezését követő munkanapon tájékoztassa.

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előtörlesztés teljesítéséhez szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő: a 3. pont tekintetében 2009. október 30. és értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző