Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

202/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2011. évi közfoglalkoztatási tervről szóló tájékoztatót elfogadja.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv javaslat véleményeztetésre történő megküldésével, továbbá az állami foglalkoztatási szolgálattal, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztallal való egyeztetéssel kapcsolatos – jogszabályban rögzített – feladatok végrehajtására intézkedjék.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző