Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     202/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szennyvízcsatorna bővítéséhez kapcsolódó szerződések megkötésére vonatkozó polgármesteri felhatalmazást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki és elfogadja az Arató házaspár utca szélesítéséhez és közművesítéséhez – az elkészült vázrajz alapján – az érintett ingatlan tulajdonosok terület felajánlásait.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gombai belterületi 211, 210/2, 209/3, 171, 172/2, 174/1, 175/2, 177/4, 177/2, 178, 179/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival – a megosztási vázrajz elkészítése után - az ajándékozási szerződéseket megkösse és aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző