Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

202/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényház körül elvégzett csapadékvíz-elvezetési munkák fedezetbiztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a rendezvényház körül elvégzett csapadékvíz-elvezetési munkákra az általános tartalék terhére 531.000 Ft fedezetet biztosít.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző