Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

    203/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2010. évi közfoglalkoztatási tervről szóló tájékoztatót elfogadja.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv javaslat véleményeztetésre történő megküldésével, továbbá az állami foglalkoztatási szolgálattal, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztallal való egyeztetéssel kapcsolatos – jogszabályban rögzített – feladatok végrehajtására intézkedjék.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

                                       

     közfoglalkoztatási          mellékletek

          terv - 2010