Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

203/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2011. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező -  2011. évi belső ellenőrzési tervét. 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés szervezésében közreműködő Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére az elfogadott 2011. évi belsőellenőrzési tervet küldje meg.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2010. november 3.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

1.        sz. melléklet

Gomba Község Önkormányzata

Képviselő-testületének a 203/2010. (X.28.) sz. határozatához

 

Gomba Község Önkormányzatának 2011. évi belsőellenőrzési terve

 

Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése

A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés

Az ellenőrzés típusa / módszere 

 

Az ellenőrzés időbeli ütemezése

 

Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása 

 

Polgármesteri Hivatal

A pénzkezelés, a pénztári rovancs, pénztárzárlat, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzése a számviteli szabályok szerint.

 

Időszak: 2010. év

 

2010-ben a pénzkezelés, a pénztári rovancs, pénztárzárlat, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzésére került sor szabályszerűségi vizsgálat keretében.  Az ellenőrzés megállapításának mindennapi gyakorlatba történő átültetésére célszerű utóvizsgálat keretében sort keríteni.

Utóellenőrzés

 

2011. május

 

Jelentés:

 

2011. június

 


1 revizori nap

(1 ellenőr)

Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működtetett könyvtár

 

A könyvtár működésének vizsgálata a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés tükrében.

 

Időszak: 2010. év

Az integrált közösségi szolgáltatótér kialakítása a könyvtár új struktúrában történő üzemeltetését biztosíthatja. A könyvtár jelenlegi működésének vizsgálata, az alkalmazott gyakorlat elemzése elősegítheti a jogszabályokhoz jobban igazodó működést.

szabályszerűségi vizsgálat

 

2011. május

 

Jelentés:

 

2011. június

 


1 revizori nap

(1 ellenőr)

Záradék:

A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2010. (X.28.) sz. határozatával fogadta el.

 Gomba, 2010. október 28.

                                                                                                                                                         ………………………………………………….

                                                                                                                                                                                            jegyző aláírása