Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

203/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község Önkormányzatának közterület-kezelési követelményeinek megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt közterület-kezelési követelményeket elfogadta és felhatalmazta a polgármestert, hogy az általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása során e határozat szerinti melléklet hozzáfűzésével kiegészítse.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: értelemszerűen

 

  Melléklet- függelék

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző