Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

    204/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2010. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező -  2010. évi belső ellenőrzési tervét. 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés szervezésében közreműködő Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére az elfogadott 2010. évi belsőellenőrzési tervet küldje meg.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2009. november 4.

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

1.      sz. melléklet

Gomba Község Önkormányzata

Képviselő-testületének a 204/2009. (X.29.) sz. határozatához

 

Gomba Község Önkormányzatának 2010. évi belsőellenőrzési terve

 

Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése

A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés

Az ellenőrzés típusa / módszere 

 

Az ellenőrzés időbeli ütemezése

 

Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása 

 

Polgármesteri Hivatal

A pénzkezelés, a pénztári rovancs, pénztárzárlat, a kiadási és bevételi bizonylatok alátámasztottságának ellenőrzése a számviteli szabályok szerint.

 

Időszak: 2009. év

 

A készpénzkezelést végző köztisztviselő leterheltsége, a munkaköri feladatok átszervezésének előkészítése, bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata.

 

Helyszíni ellenőrzéssel szabályszerűségi vizsgálat

 

2010. május

 

Jelentés:

 

2010. június

 


1 revizori nap

(1 ellenőr)

Polgármesteri Hivatal és támogatott szervezetek

 

Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása

 

Időszak: 2008. év

 

A 2008. évi államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás nagyságrendje indokolja az önkormányzati költségvetésből biztosított támogatások felhasználásának és a támogatási cél megvalósulásának ellenőrzését.

 

szabályszerűségi vizsgálat

 

2010. május

 

Jelentés:

 

2010. június

 


1 revizori nap

(1 ellenőr)

 
Záradék:

A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2009. (X.29.) sz. határozatával fogadta el.


 Gomba, 2009. október 29.

                                                                                                                                                         ………………………………………………….

                                                                                                                                                                                            jegyző aláírása