Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

     204/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szennyvízcsatorna bővítéséhez kapcsolódó szerződések megkötésére vonatkozó polgármesteri felhatalmazást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Arató házaspár utca szélesítéséhez és közművesítéséhez szükséges változási vázrajz elkészítésére Pátkai Balázs földmérőt, valamint a vonatkozó ajándékozási szerződések elkészítésére Veresné dr. Kispál Ágnes ügyvédet megbízza.

2.      A Képviselő-testület elfogadja és biztosítja Pátkai Balázs földmérő árajánlatában rögzített tételeket, mely alapján a gombai belterületi 211, 210/2, 209/3, 171, 172/2, 174/1, 175/2, 177/4, 177/2, 178, 179/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásához szükséges geodéziai munkák értéke 204.000,- + ÁFA, valamint a földhivatali költség 349.200,- Ft.

3.      A Képviselő-testület biztosítja az ajándékozási szerződések megkötéséhez szükséges ügyvédi munkadíjon túl, a helyrajzi-számonkénti 6.600,- Ft-os földhivatali szolgáltatási díj megfizetésének költségfedezetét is.

4.      A Képviselő-testület a földmérő munkadíját, a telekalakítás 2. pontban rögzített mértékű földhivatali eljárási díját, az ügyvéd megbízási díját, valamint a 2. pontban részletezett ingatlanok földhivatali szolgáltatási díját a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző