Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

204/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Rendezvényház bérbeadása esetén kötendő bérleti szerződés szövegezésének módosítására vonatkozó üzemeltetői javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a 222/2013. (VI.27.) képviselő-testületi határozata 1. mellékletével jóváhagyott szerződés tervezet 10. pontját az alábbiak szerint módosítani rendeli:

 

10.  Bérlő a bérlet tartama alatt köteles a Bérleményben lebonyolítani kívánt rendezvényre vonatkozó hatósági (különös tekintettel a tűzvédelmi, valamint közegészségügyi előírásokra), illetve egyéb előírásokat maradéktalanul betartani és betartatni. Bérlő nem módosíthatja a bérlemény épületgépészeti és elektromos rendszerét, beleértve ebbe a világítótestek fényforrásait is. A Bérlő használati vizet kizárólag az arra kialakított csatlakozási pontról vételezhet. A Bérlő a színpadon lévő függönyrendszer épségét és tisztaságát (pl. olajszennyeződés-mentességére) köteles biztosítani. Bérlő a Bérleményben nem rögzíthet és nem függeszthet semmit a tartó- vagy teherhordó szerkezetekhez, csak az előre egyeztetett függesztési pontokon. Bérlő köteles továbbá a Bérleményt tisztán tartani, az állagvédelemhez és értékmegőrzéshez szükséges intézkedéseket megtenni. Bérlemény takarításához Bérlő nem veheti igénybe Bérbeadó takarítóeszközeit és takarítószereit.

 

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a végrehajtás érdekében a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét haladéktalanul tájékoztassa, és hívja fel a figyelmét, hogy az egyes rendezvények előtt és után az közüzemi óraállásokat jegyezzék fel.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző