Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

204/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Sipos Lajosné jogi képviselője által benyújtott kérelemről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a145/2 hrsz-ú lakóház és udvar megjelölésű és a 0284/7 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanokra vonatkozó 2014. november 27. és 2015. január 8. napján kötött ajándékozási szerződésekben foglaltakat érvényesnek és hatályosnak tartja.

2.      A Képviselő-testület megerősíti, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeket Gomba Község Önkormányzata továbbra is teljesíti.

3.   A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Sipos Lajosné jogi képviselőjét tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző