Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    205/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 1050 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a 1050 hrsz-ú ingatlan eladási árát 1.200.000,- Ft-ban határozza meg.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pataky Lászlónéval az adásvételi szerződést az 1./ pontban meghatározott eladási áron az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző