Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

205/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a gombai 2724/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 12/2000. (I.27.) sz. határozat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a gombai 2724/1. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 12/2000. (I.27.) sz. határozatba foglalt döntését helybenhagyva az ingatlant Radnai Csaba budapesti lakos részére értékesíti.

2.      A képviselő-testület a 2000. évi döntésében meghatározott 200.000,- Ft-ból hátralévő 50.000,- Ft-os vételár hátralék megfizetésére  évi átlagos 8,45 %-os kamatfizetési kötelezettséget ír elő Radnai Csaba vevő részére.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vevő költségviselése mellett az adásvételi szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, s a szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

Határidő:        2010. november 12.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző