Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     205/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai 212 hrsz-ú ingatlanból 69 m2 területrész településfejlesztéshez kapcsolódó területrendezés miatti kisajátítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Varga György és Varga Györgyné, gombai 212 hrsz-ú ingatlanából 69 nm területre vonatkozó kisajátítását határozta el az Arató házaspár utca szennyvízcsatorna hálózatának kialakítása érdekében. .

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kissajátítási eljárást megindítsa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző