Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

205/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozathoz való csatlakozásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület e döntésével Gomba Község Önkormányzata csatlakozik az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozathoz, a támogatási igény összegét a 325 eFt-ban határozza meg.

 

2.        A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról a 44/2014. (IX. 5.) BM rendeletnek megfelelően gondoskodjon, továbbá felkéri, hogy a rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző