Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    206/2009. /X.29./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gólyafészek Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.

2./   A Képviselő-testület a pályázati feltételeket a határozat 1. sz. mellékletét képező pályázati hirdetményt szövegezése szerint hagyja jóvá.

3./   A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről az Oktatási Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, és Gomba Község Önkormányzatának honlapján.

 

Határidő:      2009. november 30. és esedékességkor

Felelős:         Kósa Erzsébet Anikó jegyző               

                     Lehota Vilmos polgármester

                                            

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.


 

1. sz. melléklet a

206/2009. (X.29.) sz. határozathoz

Gomba Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján

pályázatot hirdet

Gólyafészek Óvoda intézményvezető (magasabb vezetői feladatok)

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest-megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

 

Ellátandó feladatok:

Gólyafészek Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása magasabb vezetői megbízás keretében határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés mellett

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

kötelező óraszámnak megfelelő óvodapedagógusi munkavégzés, intézményirányítás

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-          Óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség

-          legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, továbbá

-          pedagógus szakvizsga.

-           

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

-          néphagyományok ismerete,

-          vezetői gyakorlat.

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:

-          a pályázó szakmai életrajzát,

-          az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-          iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

-          a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez - kiemelt figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. § (4) bekezdésében foglaltakra - hozzájárul.

 

 

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 10 év

Kezdő napja: 2010. augusztus 01.

Megszűnésének időpontja: 2020. július 31.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 31.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gomba Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,

 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő   lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gomba Község Önkormányzatának hivatalos honlapja - 2010. január 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Lehota Vilmos polgármester

                                                                a (36 29) 633-061telefonszámon

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gomba.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző