Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

206/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési feladatok ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.   A Képviselő-testület jóváhagyja a közművelődési feladatok ellátására 2010. november 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó üzemeltetési szerződés tervezetét.

2.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő:        2010. október 29.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző