Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

206/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.         A Képviselő-testület csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához.

 

2.         A képviselő-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére küldje meg.

 

3.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző