Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

  207/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  Varga Árpád gombai lakos kérelmét - melyben a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram keretében kezdeményezte a tulajdonát képező ingatlan önkormányzat által történő megvásárlását - és az alábbi határozatot hozta:

 

1./      A Képviselő-testület nem él a Bérlakás Program elindításáról és a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1124/2005. (XII. 20.) Korm. határozat 1/a. pontjában biztosított jogszabályi lehetőséggel.

 

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa Varga Árpád gombai lakost arról, hogy az önkormányzat nem tervezi a bérlakás állományának  növelését, így a kérelmező tulajdonában lévő ingatlant sem áll szándékában megvásárolni. 

 

Határidő:      2009. november 6.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

                                            

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző