Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

207/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése elfogadására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését elfogadja.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy Üllő Város Önkormányzatát jelen határozatáról tájékoztassa.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző