Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     207/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közbiztonsági központ kialakítására vonatkozó javaslat részeként az épületgépészeti-, elektromos- és festési munkálatok megvalósításához szükséges előirányzat biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Szemők Balázs téri helyi közbiztonsági központban az épületgépészeti-, elektromos- és festési munkálatok megvalósításához a céltartalék terhére bruttó 3 millió Ft előirányzatot biztosít.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat módosításokról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző