Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

   

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

207/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház átmeneti időszak alatti gazdálkodási jogköreinek meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület - mint a Civilház alapító okiratában alapítói jogokkal rendelkező irányító szerv -  a költségvetési szerv október 11. napját követően kialakult humánerőforrás helyzetére, azaz jogviszonyban álló közalkalmazott hiányára - tekintettel az intézményi költségvetés kiadásainak teljesítése, bevételeinek beszedése érdekében a kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolás és utalványozás jogkörének gyakorlásával Lehota Vilmos polgármestert bízza meg azon átmeneti időszakra,  mely alatt a költségvetési szerv alkalmazásába ezen feladat ellátásával megbízható közalkalmazott kinevezésére nem kerül sor.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző