Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

207/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó szerződés aláírására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződés tervezetét elfogadta, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző