Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

208/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 0115/13 helyrajzi számú ingatlan törzsvagyon körébe történő besorolására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

A Képviselő-testület a 0115/13 helyrajzi számú ingatlant a törzsvagyon forgalomképtelen vagyon kategóriájába sorolja.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.