Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     208/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közbiztonsági központ kialakítására vonatkozó javaslat részeként a Monori Rendőrkapitánysággal történő egyeztetésre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megállapodás megkötése érdekében megkeresse a Monori Rendőrkapitányságot azzal a céllal, hogy a Gombai Polgárőr Egyesület a rendőrséggel együttműködve üzemeltethesse a térfigyelő rendszert.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző