Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

208/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Rózsa és Kölcsey utcákban végzendő vis maior munkálatok elvégzésére beküldött árajánlatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 199 935 Ebr42 azonosító számmal rendelkező Kölcsey u. 4-6., Rózsa u. 6. előtt a közutakon, járdán és vízelvezetőben történt károsodások helyreállítására benyújtott árajánlatok alapján a kivitelezési munkálatok elvégzésével bruttó 17.260.421,- Ft díjazás ellenében a GEOSZOLG Kft-t (2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16. adószám: 10902563-2-13) bízza meg.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző