Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

  

208/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási-tudományi Karával történő megállapodás tervezetének elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási-tudományi Karával történő megállapodás tervezetét elfogadta, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

2.    A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karát haladéktalanul tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző