Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

209/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szemere Huba u. 7. szám alatti vis maior eseménnyel érintett ingatlan tulajdonosaival bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A képviselő-testület a 2217 Gomba, Jókai u. 21. szám alatti – az önkormányzat tulajdonában lévő – lakóingatlan bérlőiül Békési Norbertet, valamint Németh Klárát jelöli ki.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Békési Norbert és Németh Klára Gomba, Szemere Huba u. 7. szám alatti lakosokkal – határozott időre, 2010. április 30-ig – a 2217 Gomba, Jókai u. 21. szám alatti lakóingatlanra vonatkozó bérleti szerződést megkösse.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.