Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     209/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kirtyán-Herrler Annamária ingatlanvásárlási kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gomba Község Önkormányzatának tulajdonában álló gombai külterületi 03/37 hrsz-ú 7122 nm területű ingatlant 1.780.500,- Ft. áron kínálja eladásra.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a kötelező kifüggesztési időtartama után - az adásvételi szerződést megkötésére és aláírására.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző