Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

209/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatát egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta.

2.    A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa

 

Határidő:    2015. szeptember 30.

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző