Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     20/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi költségvetési tervezethez készült - az ingatlangazdálkodás beavatkozási pontjainak tervezetére vonatkozó - előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület az ingatlangazdálkodás előterjesztésben felvázolt elveivel, a becsült bevételi és kiadási terveivel, továbbá a ingatlanügyletek tervezett sorrendjével egyetért.

2.      A képviselő-testület az elkövetkező időszakban az ingatlangazdálkodáshoz kapcsolódó döntéseit az aktuális ingatlanra vonatkozó terveket felvázoló írásbeli előterjesztés alapján egyedi határozat formájában hozza meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző