Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

20/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta.

2.      A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal jóváhagyja.

3.       A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései megismerésének lehetőségét biztosítsa.

4.       A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: intézményvezető

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző