Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 29-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

20/2014. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megvitatta „A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken” tárgyú KEOP 1.3.0/09/11-2013-0027 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a szerződés aláírásától a projekt zárásáig terjedő időtartalomban a projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: ajánlatkérő) az alábbi ajánlattevők ajánlatát nyilvánította érvényesnek:

 

a)      Bóka Mérnöki Iroda Kft., 2217 Gomba, Bercsényi utca 2. a. ép

b)      EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 37/a.

c)      ENVECON Környezetvédelmi és Projektvezető Kft., 1125 Budapest, Dániel út 54/C.

 

2. Az ajánlatkérő az eljárást eredményesnek nyilvánította.

 

3. Az ajánlatkérő az alábbi ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek:

 

Bóka Mérnöki Iroda Kft., 2217 Gomba, Bercsényi utca 2. a. ép

4. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlatot követő, második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevőt hirdette ki:

 

EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 37/a.

5.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző