Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 20/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pest Megyei Kormányhivataltól a közterület elnevezéssel kapcsolatos törvényességi felhívásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 1)        A Képviselő-testület a törvényességi felhívást tudomásul vette.

 2)        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt határidőn belül tájékoztassa Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/1991. (I. 31.) határozatának tartalmáról.

 

  Határidő:         2015. február 15.

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző