Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

210/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi utcai telekalakítással kapcsolatos beadványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja a beadvánnyal kapcsolatos tájékoztatást.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként jóváhagyott válaszlevelet a beadványban válaszcímként megjelölt Bercsényi u. 17. sz. alatti ingatlantulajdonos mellett a Bercsényi utcában ingatlantulajdonnal rendelkező valamennyi tulajdonos részére küldje meg.

 

Határidő: 2009. november 6.

Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.


 

1.      sz. melléklet

Gomba Község Önkormányzata

Képviselő-testületének a 210/2009. (X.29.) sz. határozatához

 

 

Gomba Község Polgármesterétől

2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

       Tel: (29) 633-061  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: polgarmester

 

 

Ikt: 1387/2009

Tárgy: Bercsényi utcai telekrendezéssel

kapcsolatos beadvány

 

 

 

Tisztelt Bercsényi utcai lakosok!

 

 

Beadványukban szereplő kérdésekre az alábbi válaszokat adom.

 

 

1. kérdés:   Milyen biztosíték van arra, hogy a megbontott domboldal stabil lesz az esetleges értékesítés és azon való építkezés megkezdéséig?

   Válasz:     A gombai löszös talaj állékonyságára jó példákat találunk a település domboldalain, és a porták végében lévő, pincékkel perforált partok esetében. A területrendezéssel érintett szakaszon az eredeti meredek partot stabilabb rézsűre cseréljük. A beavatkozás során szélesebb közterületet alakítunk ki, amely az átmenetileg növényzet nélküli rézsűt távolabb viszi a meglévő lakóházaktól.

Egyébiránt:    A Képviselő-testületnek nem esetlegesek az értékesítési szándékai, az azon történő építkezés pedig egyenes következménye lehet az értékesítésnek. Az utolsó lakóterület-bővítés (1990) óta eltelt időszakban a település népessége 20%-kal nőtt, így a kialakított telkek kelendősége remélhető egy konszolidálódó gazdasági környezetben. Az eladhatóságot támasztja alá az a tény, hogy már az utcabeliek közül is volt érdeklődő az építési területre.

2. kérdés:   A megbontott, illetve megbontandó részekkel szemben lakók környezetének minőség romlásának megakadályozását hogyan tervezik megoldani?

   Válasz:     A minőségromlás megakadályozása rendelet által szabályozott. A hatályos lehatárolás alapján a beépítés kötelezően illeszkedik majd a falusias lakóterületi övezetbe, így nem lesz minőségromlás a terület majdani, beépített állapotában.

Egyébiránt:    Az átmeneti környezeti minőségváltozás időtartamát a Képviselő-testület döntéseitől független tényező befolyásolja, mivel a területrendezés folytatását megakadályozta egy peres eljárás megindítása. Az eljárás lezárása után történhet a maradék földmennyiség elszállítása, illetve az építési terület kialakításához tartozó közműépítés, útépítés. A munkálatok elhúzódása miatt – bár jeleztem, hogy ezt az önkormányzaton kívüli tényezők befolyásolják – türelmüket és megértésüket kérem.

3. kérdés:   Az utca alkalmatlan arra a forgalomra, amit a föld hordására szolgáló teherautók jelentenek. Milyen egyéb útvonalon elszállítható a föld?

   Válasz:     A teherautók okozta forgalmi terhelést mindössze három napra terveztük, kizárólag száraz időben, mert a felázott altalaj és útalap esetén valóban súlyos útkárokat okozott volna a megnövekedett terhelés. Egyéb útvonal kialakítására tett kísérletünk megrekedt, mivel az utolsó ingatlanhoz kapcsolódó terület túlhasználat akadályozza a tervezett utcabővítés végleges közterületi szakaszának kialakítását, pedig ez a beavatkozás lehetővé tenné a föld más útvonalon történő elszállítását. 

Egyébiránt:    A Bercsényi utca nagy része a szabályozatlan, kialakult állapotot tükrözi. Az utca közterületeinek kialakulásakor még – igaz, burkolat nélkül – nem szűkítették a közlekedési szélességet a közművek, viszont az utóbbi 50 évben teljessé vált a közműellátottság. Már a személyautók esetében is forgalomszabályozásra lenne szükség, ami a jelenlegi út méreteit tekintve egyirányú forgalmat jelentene. Ezt a kényelmetlenséget okozó beavatkozást mellőzve döntött a Képviselő-testület az utca szélesítése mellett, amely az igazán szűk keresztmetszetű részeken a partfalak támfallal történő kiváltását jelenti. A 2008. évi „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” megnevezésű pályázaton egy közel 60 méter hosszú támfalszakasz megépítésére pályáztunk, amely igényünk támogatás nélkül maradt, viszont a 2009 februárjában megcsúszott part miatt a tervezett szakasz mintegy felét sikerült vis maior támogatással kiviteleztetni.

 

Tisztelt Bercsényi utcaiak!

 

A Képviselő-testület szándéka alapján gyorsan végre kellett volna hajtani a tervezett telekalakítást, amelynek befejezése után az utca teljes hosszában használható útfelület és felszíni vízelvezetés valósul meg, hogy az eladásra kínált lakótelkek jól megközelíthető és élhető környezetben legyenek. A beavatkozások mindegyike az utca előző állapotának javítását célozza, ezáltal nem csak a kialakított építési terület, de – szándékunk szerint – a beépített terület felértékelődését is jelenti majd. Az eladható környezet kialakításából előnye származik a Bercsényi utcának, a telekeladások bevételeiből pedig finanszírozni tudjuk majd a közeljövő tervezett beruházásait: az útfelújítást, a közösségi használatú épületek felújítását és építését, valamint a településhez méltó közterületi rendezést. A Bercsényi utcaiak – megértésükre számító átmeneti kényelmetlenségek mellett – kétszeresen haszonélvezői lesznek a beavatkozásnak, helyben és települési szinten egyaránt.

A telekalakítást már 2008. május 29-én elhatározta a Képviselő-testület, amelyről a 2008. június 19-én megtartott közmeghallgatáson is tájékoztatást kaptak, amelyen a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat tervezett módosításáról láttak előadást a településrendezés építészeti feladatait végző A.D.U. Építész Iroda vezetőjének közreműködésével. A közmeghallgatások azért jönnek létre, mert a tájékoztatásnak szabott keretei vannak, amelyet az önkormányzat betartott.

Kérem, értékeljék az utca érdekében eddig megtörtént beavatkozásokat: a társadalompolitikai szempontból sem elhanyagolható ingatlangazdálkodást, valamint az utca szűk keresztmetszetű szakaszainak felszámolását. Ha a tervezett ütemben haladtak volna a munkálatok, már a közművesítés befejezése utáni műszaki átadás időpontját tervezhetnénk, nem pedig a megállított területrendezés elhúzódó hatásai miatt kellene aggódnunk.

 

Megértésüket és türelmüket kérem a szándékainktól független tényezők következtében elhúzódó átmeneti állapot miatt.

 

Gomba, 2009. október 30.

 

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                          Lehota Vilmos

                                                                                                           polgármester