Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

210/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Rákóczi u. 34. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére vonatkozóan beérkezett kérelemről szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta.

 

1.        A Képviselő-testület a 1049/2 hrsz-ú, valóságban a Gomba, Rákóczi u. 35/a. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant Szafián Attila ( 2230 Gyömrő, Tulipán u. 3/a.) részére, 2014. október 10. napjától, határozatlan időre, 35 eFt + ÁFA/hó bérleti díj megfizetése mellett, szerződésben rögzített 2 hónapos - írásbeli előértesítéshez kötött - rendes felmondási idő kikötésével bérbe adja.

 

2.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített bérleti szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva megkösse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző