Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

211/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Rajta Istvánné gombai lakos saját tulajdonban lévő ingatlanának Gomba Község Önkormányzata részére történő térítésmentes felajánlását tartalmazó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Rajta Istvánné gombai lakosnak a gombai 548 hrsz-ú, 122 m2 területű 1/1 arányban saját tulajdonát képező ingatlannak Gomba Község Önkormányzata részére történő, ellenérték nélküli felajánlását elfogadja.

2.      A Képviselő-testület az ingatlan ellenérték nélküli felajánlásáért köszönetét fejezi ki Rajta Istvánné részére, s felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a felajánlót tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges szerződéseket aláírja.

4.      A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonos-változásához kapcsolódó költségeket vállalja, annak fedezetét az áprilisi előirányzat módosítás jóváhagyásával megteremtett 250 ezer forintos keret terhére, a dologi előirányzatból biztosítja.

 

 

Határidő: a 2. pont tekintetében 2009. november 5.

                a 3. pont tekintetében 2010. január 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.