Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

211/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogadta, s a 2011. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.

2.    A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a kötelező feladatokhoz szükséges fedezet biztosítását tekinti elsődlegesnek.

3.    A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg

a)      az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,

b)      a költségvetési egyensúly megtartását,

c)      a rendezvényház építés I. ütemének befejezését,

4.    A képviselő-testület a működőképesség megőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:

a)      az intézményi működési bevételek tervezése a hatályos bérleti-, és térítési díjakon alapuljon,

b)      az építmény- és telekadó 2011. évi tervadata a 2010. évi adóelőírások adataival számolhat, mely a tervezés során növelhető az idegenforgalmi adó megszűnésével érintett ingatlanokra benyújtott adóbevallások adtain alapuló számítás összegével,

c)      az iparűzési adóból számítható bevétel a 2010. évi adóbevallások adatának 90 %-án tervezhető, e jogcímen újra figyelembe kell majd venni a vállalkozók december 20-i feltöltési kötelezettségét is.

d)     a gépjárműadó előirányzata egyezzen meg a 2010. évi tapasztalati adattal,

e)      a költségvetési támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2011. évi költségvetési törvény fajlagos összegei alapján, a megigényelt mutatószámok figyelembevételével tervezhető,

f)       az ingatlanértékesítésből származó bevétel tervezését 2011-ben is mértéktartás kell, hogy jellemezze, a bevételi előirányzathoz a kapcsolódó kiadási előirányzatok tervezésével szinkronban,

g)      a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél számot kell vetni a 2011-ben kifizetésre kerülő Fundamenta-Lakáskassza kifizetések összegével,

h)      támogatás értékű bevételt a közfoglalkoztatás új szabályozása figyelembe vételével kell megállapítani, melynek főösszegét növeli a védőnői ellátásra - létszám és pontszám alapján megállapított - OEP finanszírozás,

i)        a 2008. október 1-én Mészáros Terézia vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgálati szerződés 30./ pontjában rögzített – és vállalkozó által 2011. évre fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás összege – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel – az elfogadott képviselő-testületi határozat alapján kerüljön meghatározásra,

j)        képezzen bevételi előirányzatot a fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében a 2009. évi közbeszerzési eljárás során biztosított 200 millió forintból fel nem használt 9,4 millió forint, amennyiben a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet hozzá tud járulni a hitelfolyósítás átütemezéséhez,

k)      a felhalmozási célú hitelfelvétel mellett működési hitel igénybevétele nem tervezhető,

l)        a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok tervezése során az itt rögzített elvek érvényesüljenek:

-   A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében 2011. évben az illetményalap, illetve a közalkalmazotti illetménytábla, valamint az illetménypótlék-alap a jogszabályok szerint változatlan marad.

-   A kötelező legkisebb munkabér emelkedésének mértékét - a jogszabály adta lehetőségek keretein belül - kövesse az önkormányzattal jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak illetménye és munkavállalók  munkabére is.

-   A választható béren kívüli juttatások rendszerét - az új törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók juttatásai a 2010. évhez viszonyítva ne csökkenjenek.

-   A választható béren kívüli juttatások előirányzata ezek adó és járulék vonzatát is tartalmazza.

-   A vezetői bérek az azt meghatározó 2010. január 1-i 3021 fővel meghatározott lakosságszám alapján kerüljenek tervezésre.  A jegyzői illetmény a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai szerint, a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj, illetve költségátalány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.)  3. § (2) bekezdése szerint - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - az eddig alkalmazott 12-es szorzó figyelembe vételével, míg a hozzá kapcsolódó költségátalány a Pttv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 %-os mértékben,

m)    történjen meg a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél kötött előtakarékossági szerződések hiánytalan lezárása.

5.    A Képviselő-testület a 2011. évi engedélyezett létszámkeret tervezését az elmúlt évi létszámadatok szerint irányozza elő, korrigálva a közfoglalkoztatás új törvényi szabályozása alapján meghatározható létszámmal.

6.         A társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata a 2010. évi tényadatok szintjén tervezhető, kivéve a 65 év feletti korosztály év végi juttatását, melynek tervezési irányszáma 1.500.- Ft/fő.

7.    A fejlesztési hitelhez kapcsolódó költségek tervezése során a képviselő-testület a tőke és kamatfizetést a hitelszerződés mellékletében meghatározottak szerint írja elő.

8.         A felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritási sorrendet felállítani.

9.         A telekértékesítést megelőzően a Bercsényi utcai és a Liliom-Gombai utca között kialakításra kerülő telkek közművesítéséhez még szükséges kiadási előirányzat - a 2010. évi tényadatok figyelembe vételével - a tervezői költségbecslés alapján kerüljön tervezésre.

10.     A tartalékok tervezése során általános tartalékot a kiadási előirányzatok közel 2 %-os értékének figyelembe vételével, céltartalékot a beruházási hitel összegén túl a fejlesztések megvalósításához szükséges mértékben kell biztosítani.

11.     A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállításáról, a költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:             2011. február 15. illetve folyamatos

Felelős:                Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző