Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     211/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi településrendezési eszközök módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosításának előkészítése érdekében folytasson egyeztetést a társult települési főépítésszel.
  2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az egyeztetés alkalmával felkérje a társult települési főépítészt, hogy a november havi ülésen nyújtson tájékoztatást az építési jogszabályok alapján a településrendezési eszközök tervezett módosítása előtt és annak során kötelező eljárásról és határidőkről, valamint a településrendezési szerződés szükséges tartalmáról.

 

Határidő:           értelemszerűen

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző