Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

211/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Rákóczi u. 34. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan részleges felújítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta.

 

1.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gomba, Rákóczi u. 34. szám alatti ingatlan bérbeadása előtt Gomba Község Önkormányzata a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-től megrendelje az épület belső festését, valamint a jelenleg aljzatot borító linóleum eltávolítása után a helyiségek aljzatának hidegburkolását.

 

2.        A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott felújítási munkák költségeinek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester.

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző