Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     212/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai belterületi 903/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslatot, és és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy nem kívánja megvásárolni a gombai belterületi 903/3 hrsz-ú 2983 nm területű ingatlant.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Nyúl István és Nyúl Attila gombai lakosokat a döntésről megfelelően tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző