Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

213/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös tulajdonban álló szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíz-tisztítómű tulajdonjogi kérdéseinek szabályozására kötött megállapodás módosítására benyújtott javaslatot tartalmazó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze Csévharaszt, Péteri, Vasad Községek, valamint Monor Város Önkormányzatánál a települések közös tulajdonában levő szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíz-tisztítómű, mint közös tulajdonban álló létesítmény tulajdonjogi kérdéseinek szabályozására 2005. december 6-án létrejött megállapodás felülvizsgálatát.

2.      A Képviselő-testület a felülvizsgálat során mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a tulajdoni arány szerinti megosztást támogatja.

 

Határidő: 2009. november 6.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül

 

Molnár Zita

Gomba, 2009. október 30.