Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. november 18-án megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

213/2010. /XI. 18./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló rendelet tervezetéhez készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. december 9-én tartandó ülésre a rendelet tervezetét a napirendi pont tárgyalása során elhangzott vélemények és javaslatok figyelembe vételével egészítse ki és rendeletalkotásra terjessze a döntéshozó testület elé.

2.      A rendelet-tervezet terjedjen ki az építési engedélyhez kapcsolódóan kiadásra kerülő behajtási engedélyek kiadásának szabályozására, továbbá az előterjesztő tegyen javaslatot az alkalmazásra kerülő díjtételekre is.

 

Határidő: 2010. december 2. 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző